Slovenska opera u muzici 19. i 20. veka

Sonja Marinković

Tip nastavne aktivnosti: predavanje, seminar

Kurs je namenjen studentima master i doktorskih akademskih studija, sa (poželjno) prethodno stečenim znanjem iz istorije opere.

Ciljevi kursa i seminara:

Kroz učenje i razmatranje istorije slovenske opere (u okviru ruske, češke, slovačke, srpske, bugarske, hrvatske, slovenačke tradicije), kurs povezuje studije muzike/muzikologije sa kulturnom istorijom Evrope. Studenti bi trebalo da ovladaju veštinom tumačenja i analiziranja različitih ideja nacionalne opere kao speciifičnog kulturnog fenomena. Biće razmotrena različita pitanja u vezi sa navedenom problematikom i to u okviru sledećih tema:

– Prva opera kao znak rođenja nacionalne muzičke tradicije (nacionalizam kao “novi element u umetnosti” /Odojevski/)

– Opera kao izmišljena tradicija: nacija, istorija, identitet

– Opera kao interpretacija nacionalne istorije

– Romantizam i bajke

– Slovenska muzička drama

– Slovenska komična opera

– Vagner i slovenska opera

– Slovenska opera u 20. veku: nove države,  stare priče

– Zrele opere  Rimskog-Korsakova

– Češka opera (Jenufa)

– Prokofjev

– Stravinski

– Šostakovič

 BiblIografija  (izbor):

 • Асафьев, Б.: О Музыке Чайковского. Ленинград: Музыка, 1972.
 • Born, Georgina, Western Music and Its Others. Berkeley: University of California Press, 2000.
 • Gandi, Leela: Postcolonial theory: a critical introduction. Sydney: Allen & Unwin, 1998.
 • Kotnik, Vlado: Opera, Power and ideology: Anthropological Study of a National Art in Slovenia. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010.
 • Krims, Adam: Music and Urban Geography. New York: Routledge, 2007.
 • Левашева, О., Михаил Иванович Глинка, 1–2, Москва: Музыка, 1987.
 • Morrison, Simon, The People’s Artist (Prokofiev’s Soviet Years), New York: Oxford University Press, 2009.
 • Нестьев, И.: Жизнь Сергея Прокофьева. Москва: Советский композитор, 1973.
 • Said, Edward W.: Orientalism. London: Penguin books, 2003.
 • Samson, Jim (Ed.): The Cambridge History of Nineteenth-century Music. New York: Cambridge University Press, 2004.
 • Samson, Jim (2013): Music in the Balkans. E-book, acc.. at http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/9789004250383
 • Taruskin, Richard: On Russian Music. Berkeley: University of California Press, 2009.
 • Žižek, Slavoj and Mladen Dolar: Opera’s Second Death. New York: Routledge, 2002.
 • Ярустовский, Б.: Игорь Стравинский. Ленинград: Музыка, 1982.

Uticaj

Do kraja ovog kursa studenti će biti osposobljeni da:

 • razumeju ključnu dimenziju rastuće snage evropske integracije u kulturnom i umetničkom pogledu;
 • identifikuju i opišu glavne probleme vezane za muzičke identitete u  slovenskoj operi.
         1. akad. godina: 2. akad.  godina:  3. akad.  godina:    Ukupno za 3 godine:
Broj časova 15 15 15 45
Broj studenata 40 40 40 120
Studijski programi Muzikologija, Muzičko izvođaštvo
Godina/nivo

studija

Master akademske Doktorske akademske
Status kursa Obavezan Postojeći
FacebookTwitterGoogle+Share