O projektu

Kada se osvrnuo na rezultate svog rada u oblasti evropskih integracija, Žan Mone je, prema anegdoti, rekao sledeće: „Ako bismo počinjali sve iz početka, počeli bismo sa kulturom”. Stoga je Žan Mone modul  „Muzički identiteti  i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup” usmeren na akademske studije na području kulture, posebno u oblastima muzike i muzikologije, koje se obično ne povezuju sa evropskim studijama. Paradoksalna je, međutim, činjenica da evropsko usmerenje figurira kao jedan od ključnih koncepata interdisciplinarno orijentisane muzikologije, usled internacionalne prirode muzičke istorije i muzike same.

Republika Srbija ima dugu tradiciju akademskih umetničkih i muzičkih studija, ali predstavlja deo regiona bez čvrste tradicije u evropskoj saradnji. Čak i ako je evropska dimenzija inherentno pristutna unutar akademskih studijskih programa, ona nikada nije bila u fokusu ni muzičke, niti kulturne edukacije uopšte. Značaj evropske muzičke i kulturne tradicije i prakse prepoznat je u okviru studija muzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i to u nastavi kako evropske, tako i nacionalne istorije muzike, ali bez vidljivog akcentovanja evropski orijentisanih tema.

Usled činjenice da nema evropski usmerenih akademskih programa na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Žan Mone modul „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup” posvećen je evropskim integracionim procesima na području kulture I muzike, kako bi se ova tema približila ciljnoj grupi, koju čine studenti master i doktorskih studija muzikologije i izvođačkih umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

Pored uvođenja tema evropskih integracija u nastavne planove i programe fakulteta umetnosti, projekat ima za cilj podizanje nivoa svesti o značaju prevazilaženja kulturnih i muzičkih granica u evropskom kontekstu, promovisanje razumevanja svake individualne evropske muzičke kulture kao produkta interkulturnog dijaloga i integralnog dela šireg evropskog kulturnog prostora, identifikaciju i kontekstulaizaciju dinamičnih pitanja muzičkih identiteta iz pedagoške i istraživačke perspektive, osmišljavanje višedimenzionalne, kulturološki odgovarajuće i inovativne nastave i procesa istraživanja, kao i diseminaciju projektnih rezultata različitim grupama korisnika. Evropeizacija nastavnih planova i programa podrazumeva isticanje evropske dimenzije izabranih tema sa cijem da se podrže buduće profesionalne aktivnosti studenata i njihovi akademski dijalozi sa evropskim kolegama. Štaviše, pohađajući Žan Mone modul na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu studenti stiču znanje relevantno za kreiranje dijaloga između akademskog sveta i medija, kako bi promovisali evropske vrednosti u kulturi i muzici.

Tim za realizaciju ovog projekta čini osam muzikologa, profesora na Katedri za muzikologiju Fakutleta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu: dr Mirjana Veselinović-Hofman (rukovodilac projekta), dr Sonja Marinković, dr Vesna Mikić, dr Ivana Perković, dr Tijana Popović Mlađenović, dr Marija Masnikosa, dr Dragana Stojanović-Novičić i dr Dragana Jeremić-Molnar.

Projektne aktivnosti Žan Mone modula „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup” oslanjaju se na nastavu i istraživanje.

Nastava podrazumeva različite pristupe muzičkim identitetima i evropskoj perspektivi, koji pružaju studentima relevantno znanje vezano za navedenu problematiku i osposobljava ih da istraže problem sagledavajući ga iz više uglova: društvenog, kulturnog, religioznog, političkog, itd.

Primenom inovativnih nastavnih metoda kroz predavanja I proces izrade seminarskih radova, studenti uče kako da:

  • koriste jedinstveni potencijal umetnosti, a posebno muzike, u svrhe podržavanja interkulturnog dijaloga;
  • prepoznaju različite istorijske procese u muzičkoj kulturi kao rezultate različith formi interkulturnog dijaloga;
  • identifikuju evropske i lokalne muzičke i kulturne vrednosti, uz poimanje različitosti kao sredstva za postizanje jedinstva;
  • podrže muzikološki dijalog na temu promovisanja nacionalne tradicije kao dela evropskog kulturnog nasleđa;
  • doprinesu podizanju svesti o prisustvu evropskog nasleđa u lokalnim muzičkim tradicijama.

Akademska istraživanja u okviru projekta izvode se slobodno, uz objavljivanje rezultata u prestižnim I visoko uticajnim medijima, kao jednom od glavnih premisa.  Publikovanje radova u međunarodnim recenziranim časopisima i monografskim publikacijama, kao i učestvovanje na internacionalnim naučnim skupovima, jesu očekivani i podržani. Iz tog razloga je, pored okruglih stolova za studente master i doktorskih studija, planirano i održavanje međunarodne konferencije „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup”, posvećene temi interkulturnog dijaloga između evropske i srpske muzičke kulture i istorije. Budući da je osmišljena tako da podržava interakciju između učesnika, pružajući mogućnost za diskusiju između vodećih naučnika i mladih istraživača, međunarodna konferencija doprinosi ostvarivanju konkretnih akademskih rezultata u okviru istraživački orijentisane nastave inicirane Žan Mone modulom „Muzički identiteti i evropska perspektiva: interdisciplinarni pristup”, kao i njihovoj diseminaciji, realizovanoj putem istoimenog zbornika radova, publikovanog na engleskom jeziku.

 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share